Co nối ống Gang

Co Gang nối ống

Gồm có:

– Co 90*

– Co 45*

– Co giảm ren

– Co 22.5*

– Co 11.25*

Danh mục: .

Mô tả sản phẩm